Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen en het antwoord daarop. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben of staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op.

FAQ

 1. Wat kan ik doen als ik geld heb uitgeleend en ik het niet terug betaald krijg?
  U kunt contact opnemen met een gerechtsdeurwaarderkantoor en met hen bespreken op welke manier en tegen welke kosten het kantoor de vordering voor u kan incasseren.

 2. Mijn minderjarige kind heeft schulden en nu wordt er gedreigd met beslag op mijn goederen. Kan ik dat voorkomen? 
  U bent aansprakelijk voor de schulden die uw minderjarig kind heeft gemaakt. Het beslag kan misschien voorkomen worden door het betalen van de betreffende vordering of door het treffen van een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder.

 3. Mijn huisgenoot heeft schulden en nu wordt er gedreigd met beslag op mijn goederen. Kan ik dat voorkomen?
  Om beslag op uw goederen te voorkomen, moet u rechtsgeldig kunnen aantonen dat die goederen uw eigendom zijn.

 4. Ik heb veel schulden en wil advies en hulp bij het aflossen ervan. Waar kan ik terecht?
  Er zijn verschillende vormen van hulp om problematische vormen van schulden te voorkomen of op te lossen. Schuldenaren kunnen en moeten eerst proberen gebruik te maken van zogenaamde vrijwillige schuldhulp. Met ondersteuning van een schuldhulpverlener wordt dan geprobeerd tot een aflossingsregeling met de schuldeisers te komen. Lukt dat niet dan biedt de WSNP een mogelijkheid om een schuldenvrije toekomst te bereiken. Voor meer informatie over de WSNP verwijzen wij u naar de volgende websites: BureauWSNP.nl en  Volkskrediet.nl.

 5. Welke kosten mag de gerechtsdeurwaarder bij mij in rekening brengen?
  Het tarievenstelsel voor gerechtsdeurwaarders is tweeledig. Tussen de opdrachtgever en de gerechtsdeurwaarder is sprake van marktwerking, tussen de opdrachtgever en de schuldenaar is sprake van wettelijk vastgestelde tarieven.
  De kosten die een gerechtsdeurwaarder voor zijn ambtshandelingen in rekening mag brengen aan de debiteur worden genoemd in het Besluit tarieven ambthandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). Dat betreft bijvoorbeeld de kosten van het uitbrengen van de dagvaarding, de betekening van het vonnis of van het beslag. 

  Daarnaast zijn er werkzaamheden die de gerechtsdeurwaarder verricht in de fase voorafgaand aan de ambtelijke fase. De gerechtsdeurwaarder mag kosten bij een schuldenaar in rekening brengen voor haar incassowerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het verzenden van de aanmaning(en). De kosten voor deze werkzaamheden zijn wettelijk vastgelegd en kunnen met onze incasso calculator worden berekend.

 6. Ik heb een klacht. Waar kan ik hiermee terecht?
  Wij doen ons best onze werkzaamheden uiterst zorgvuldig uit te voeren. Toch kan er wel eens iets misgaan. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt. Samen kunnen we dan werken aan een oplossing.

  Indien u een klacht heeft over een gerechtsdeurwaarder of medewerker, neemt u dan daarover contact met ons op. Binnen 4 dagen ontvangt u een bevestiging van uw klacht en wordt deze in behandeling genomen.  Binnen 14 dagen ontvangt u een inhoudelijke reactie van ons.
  Voor het indienen van de klacht kunt u gebruik maken van ons klachtenformulier op onze website onder “contact”. Onder “informatie”  vindt u onze klachtenregeling.

  Bent u het niet eens met de uitkomst van onze reactie, dan kunt u een klacht indienen bij De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders Amsterdam. Op de website van de KBvG vindt u een beschrijving van de procedure en de adresgegevens van de Kamer voor gerechtsdeurwaarders. Tevens kunt u met uw klacht terecht bij de Nationale Ombudsman.

 7. Wat is het verschil tussen een gerechtsdeurwaarder en een toegevoegd gerechtsdeurwaarder?
  De opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder duurt vier jaar. Het laatste jaar is een stagejaar en in dat jaar wordt de kandidaat-gerechtsdeurwaarder toegevoegd aan een gerechtsdeurwaarder, zodat de kandidaat deurwaarderswerkzaamheden of ambtshandelingen kan verrichten. Is hij niet toegevoegd aan een gerechtsdeurwaarder, dan is hij kandidaat-gerechtsdeurwaarder en kan hij geen ambtshandelingen verrichten. Om gerechtsdeurwaarder te worden moet de toegevoegd gerechtsdeurwaarder eerst twee jaar werkzaam zijn geweest en hij moet een ondernemingsplan indienen, welke moet worden goedgekeurd door het ministerie van Justitie. Dan volgt een benoeming tot gerechtsdeurwaarder door de Kroon.

 8. Mag de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op al mijn inkomsten?
  Als uw inkomen of uitkering in beslag wordt genomen, dan krijgt u altijd een bepaald gedeelte ervan wèl uitbetaald. Dit is de zogenaamde ‘beslagvrije voet’. Deze beslagvrije voet bedraagt 90% van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. Het overige deel wordt door werkgever of uitkerende instantie aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. Uw werkgever of de uitkerende instantie is verplicht hieraan mee te werken.

 9. Op welke tijden mag de gerechtsdeurwaarder zijn werkzaamheden verrichten?
  De gerechtsdeurwaarder mag zijn werkzaamheden verrichten vanaf ‘s morgens 7.00 uur tot ‘s avonds 20.00 uur, gedurende zes dagen per week, tenzij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank verlof heeft gegeven om op alle dagen en uren beslag te mogen leggen.

 10. Mag de gerechtsdeurwaarder in zijn brieven dreigen met beslaglegging of ontruiming?
  De gerechtsdeurwaarder mag geen maatregelen aankondigen die hij niet daadwerkelijk kan nemen. Hij mag in de communicatie met de debiteur, om oneigenlijke druk te voorkomen, niet aankondigen dat hij een maatregel zal nemen, wanneer hij nog niet concreet van plan is deze te gaan nemen. Hij mag wel aankondigen dat hij een dergelijke maatregel zal kunnen nemen.

 11. Beoordeelt de gerechtsdeurwaarder de rechtsgeldigheid van een vordering?
  De gerechtsdeurwaarder beoordeelt de rechtsgeldigheid van een vordering niet. Het is aan de rechter daar een oordeel over te geven.

 12. Wat is een dagvaarding?
  Een dagvaarding is een oproeping om voor een gerecht te verschijnen. Een dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder ‘betekend’.
  Indien u het niet met de vordering eens bent, dan kunt u zich voor de rechter verweren tegen de eis van de wederpartij tot betaling van de vordering.

 13. Wat is ‘betekenen’?
  Betekenen is het uitreiken van bijvoorbeeld een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder.

 14. Wat is een exploot?
  Exploot is een verzamelnaam voor officiële stukken die uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder kunnen worden uitgebracht, bijvoorbeeld een dagvaarding.

 15. Ik heb een vordering op iemand in het buitenland. Kan ik daarvoor terecht bij de gerechtsdeurwaarder?
  Sommige gerechtsdeurwaarders incasseren inderdaad vorderingen in het buitenland. In het algemeen is dat afhankelijk van het kantoor en dan ook nog van het land waar uw debiteur zich bevind. Neem voor verdere informatie contact op met uw (dichtstbijzijnde) gerechtsdeurwaarder.

 16. De gerechtsdeurwaarder heeft mij een dagvaarding uitgereikt, wat moet ik doen?
  Wanneer u het eens bent met de vordering heeft het weinig zin naar de terechtzitting te gaan. Wanneer u het echter oneens bent met de in de dagvaarding opgenomen eis kunt u zich verweren op de wijze zoals staat aangegeven in de dagvaarding.

 17. Ik wil een gerechtsdeurwaarder inhuren, wat kost dat?
  Dat is afhankelijk van de opdracht die u de gerechtsdeurwaarder geeft. Omdat gerechtsdeurwaarders zelf hun tarieven kunnen bepalen is dit iets wat per gerechtsdeurwaarderkantoor kan verschillen. Voor verdere informatie adviseren wij u contact op te nemen met uw (dichtstbijzijnde) gerechtsdeurwaarder.

 18. Wat is een executoriale verkoop?
  Als de rechter in een vonnis heeft bepaald dat een bepaald bedrag moet worden betaald en de debiteur voldoet niet dat vonnis, dan kan beslag worden gelegd op diens roerende zaken. Die zaken kunnen, als er daarna ook niet wordt betaald, zelfs executoriaal worden verkocht. Dat betekent dat de gerechtsdeurwaarder de in beslag genomen zaken tegen opbod aan de hoogstbiedende verkoopt.
   
 19. Hoe gaat een ontruiming in zijn werk?
  Wanneer de rechter in zijn vonnis de ontruiming van een pand heeft gelast en de debiteur in gebreke blijft zelf te ontruimen mag de gerechtsdeurwaarder tot ontruiming overgaan. Daarbij haalt de gerechtsdeurwaarder alle goederen die niet bij het betreffende pand behoren uit dat pand en plaatst deze op straat. Deze goederen worden vervolgens door de betreffende gemeente afgevoerd. De gemeente kan de goederen opslaan of als afval afvoeren, dit naar beoordeling van de gemeente.
  Mensen en dieren die in het pand aanwezig zijn worden ook daaruit gezet. Aangetroffen dieren zijn net zoals de andere goederen die uit de woning worden verwijderd de verantwoordelijkheid van een gemeente. Vaak wordt in dergelijke gevallen de dierenambulance ingeschakeld.

 20. Ik ontvang aanmaningen op mijn adres voor een persoon die hier niet (meer) woont. Wat kan ik doen?
  U dient de ontvangen post ongeopend te retourneren aan de afzender, met op de enveloppe een vermelding dat degene aan wie de post is geadresseerd niet meer op het betreffende adres woonachtig is. U kunt tevens aangeven sinds wanneer u daar woont en waar degene voor wie de post bestemd is, naar toe is verhuisd. Indien e.e.a. veelvuldig voorkomt adviseren wij u contact op nemen met de afdeling bevolkingsregister van uw gemeente om na te gaan of de betreffende persoon nog steeds op uw adres staat ingeschreven. Is dat inderdaad nog het geval, dan adviseren wij u de gemeente te vragen een “onderzoek” in te stellen. Nadere informatie over deze procedure kan uw gemeente u verstrekken.

 21. Ik heb de dagvaarding nooit ontvangen want ik ben verhuisd. Is die dan wel rechtsgeldig?
  Dit is afhankelijk van het feit of u uw adreswijziging tijdig hebt doorgegeven aan de gemeente of aan uw schuldeiser.

 22. Kan ik een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder afspreken?
  In het vonnis staat in het algemeen bepaald dat de debiteur een bepaald bedrag moet betalen, niet dat e.e.a. in termijnen moet worden betaald. In dergelijke gevallen is er geen recht op een betalingsregeling. Desalniettemin zullen veel schuldeisers geneigd zijn akkoord te gaan met een goed onderbouwde (bijvoorbeeld door het geven van kopieën van een inkomstenspecificatie en het verstrekken van een overzicht van de maandelijkse uitgaven) betalingsregeling.

 23. Hoe lang kan de gerechtsdeurwaarder wachten met het uitbrengen van een dagvaarding?
  Dit kan variëren. De gerechtsdeurwaarder dient zich ervan te overtuigen dat de gedagvaarde(n) daadwerkelijk woont/wonen cq. gevestigd zijn op het verstrekte adres. Los daarvan kunnen er andere goede redenen zijn om een dagvaarding niet direct uit te brengen. Indien u daarover vragen heeft verzoeken wij u, ter voorkoming van misverstanden, contact op te nemen met de betreffende gerechtsdeurwaarder.

 24. Het bedrag waarvoor beslag is gelegd staat niet in verhouding tot de waarde van het goed waarop beslag is gelegd. Mag daar dan beslag op gelegd worden?
  De beslaglegger kan aansprakelijk zijn voor de gevolgen van een beslag omdat het beslag is gelegd voor een te hoog bedrag, lichtvaardig is gelegd of onnodig is gehandhaafd. Dat moet echter worden beantwoord aan de hand van criteria die gelden voor misbruik van recht en wel in beginsel aan de hand van de concrete omstandigheden ten tijde van de beslaglegging, waaronder de hoogte van de te verhalen vordering, de waarde van de beslagen goederen en de eventueel onevenredig zware wijze waarop de debiteur door het beslag op een van die goederen in zijn belangen wordt getroffen.


Contactgegevens

Vermeer Gerechtsdeurwaarders

Middenweg 166a
1782 BL Den Helder

Postbus 15
1780 AA Den Helder

T 0223 62 71 41
E info@deurwaardervermeer.nl

Veel gestelde vragen

Kan ik een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder afspreken?

Wat is een dagvaarding?

Mijn minderjarige kind heeft schulden en nu wordt er gedreigd met beslag op mijn goederen. Kan ik dat voorkomen?

Hoe lang kan de gerechtsdeurwaarder wachten met het uitbrengen van een dagvaarding?

Wat is ‘betekenen’?

Het bedrag waarvoor beslag is gelegd staat niet in verhouding tot de waarde van het goed waarop beslag is gelegd. Mag daar dan beslag op gelegd worden?

Mijn huisgenoot heeft schulden en nu wordt er gedreigd met beslag op mijn goederen. Kan ik dat voorkomen?

Wat is een exploot?

Ik heb veel schulden en wil advies en hulp bij het aflossen ervan. Waar kan ik terecht?

Ik heb een vordering op iemand in het buitenland. Kan ik daarvoor terecht bij de gerechtsdeurwaarder?

Wat kan ik doen als ik geld heb uitgeleend en ik het niet terug betaald krijg?

Welke kosten mag de gerechtsdeurwaarder bij mij in rekening brengen?

De gerechtsdeurwaarder heeft mij een dagvaarding uitgereikt, wat moet ik doen?

Ik wil een gerechtsdeurwaarder inhuren, wat kost dat?

Ik wil een gerechtsdeurwaarder inhuren, wat kost dat?

Ik heb een klacht. Waar kan ik hiermee terecht?

Wat is een executoriale verkoop?

Wat is het verschil tussen een gerechtsdeurwaarder en een toegevoegd gerechtsdeurwaarder?

Hoe gaat een ontruiming in zijn werk?

Mag de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op al mijn inkomsten?

Op welke tijden mag de gerechtsdeurwaarder zijn werkzaamheden verrichten?

Ik ontvang aanmaningen op mijn adres voor een persoon die hier niet (meer) woont. Wat kan ik doen?

Mag de gerechtsdeurwaarder in zijn brieven dreigen met beslaglegging of ontruiming?

Ik heb de dagvaarding nooit ontvangen want ik ben verhuisd. Is die dan wel rechtsgeldig?

Beoordeel de Gerechtsdeurwaarder de rechtsgeldigheid van een vordering?