Algemene Voorwaarden

Gerechtsdeurwaarderskantoor Vermeer Schutte & Musen B.V. handelend onder de naam Vermeer Gerechtsdeurwaarders 

Download hier onze algemene voorwaarden


1. Algemene bepalingen

Voor toepassing van het bij of krachtens deze algemene voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Gerechtsdeurwaarderskantoor Vermeer Schutte & Musen B.V., mede handelende onder de naam Vermeer Gerechtsdeurwaarders, Debicon en VS&M Juristen, kantoorhoudende te Den Helder, Middenweg 166a.

 2. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon, die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten en behalve deze diens rechts-vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

 3. Schuldenaar: degene op wie de opdrachtgever pretendeert een vordering te hebben, dan wel een geschil meent te hebben.

 4. Schuldenaarstarief: het voor de schuldenaar geldende tarief als bedoelt in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders.

 5. Rolwerkzaamheden: het aanbrengen van dagvaardingen, het indienen van verzoekschriften, de zorg voor de overlegging van processtukken en de doorzending daarvan, het compareren ter zitting en alle daarmee verband houdende werkzaamheden.

 6. Incassowerkzaamheden: werkzaamheden die beogen betaling te verkrijgen van gepretendeerde op geld waardeerbare vorderingen.

 7. Juridische werkzaamheden: het opstellen en verstrekken van adviezen en de opstelling van processtukken op juridisch gebied.


2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen, met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en alle daarmee verband houdende werkzaamheden, worden beheerst door deze voorwaarden.

 2. Opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van eventueel bestaande eigen algemene voorwaarden.

 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van toepassing, indien die schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

 4. Alle in deze voorwaarden genoemde tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.


3. Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Bij het uitvoeren van de opdracht zal opdrachtnemer al het mogelijk doen om de belangen van de opdrachtgever zo goed mogelijk te behartigen, waarbij de nodige zorgvuldigheid en discretie zal worden betracht.

 2. Opdrachtnemer levert een inspanningsverplichting en kan derhalve nimmer aansprakelijk gehouden worden en aansprakelijk zijn voor een bepaald incassoresultaat, dan wel het verloop van een proces.

 3. Opdrachtnemer draagt zorg voor geheimhouding van de aan haar verstrekte gegevens en zal – behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever – geen informatie aangaande de opdracht aan derden verschaffen.

 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, die voortkomt uit gemaakte fouten, onzorgvuldigheden of nalatigheid van haar medewerkers tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld, behoudens het hierna onder e. gestelde.

 5. In elk geval is opdrachtnemer nimmer meer aansprakelijk dan voor die schade, welke de opdrachtgever lijdt, indien:

  1. Er tussen de schade en het handelen of nalaten van opdrachtnemer een causaal verband bestaat en

  2. De schade is ontstaan door opzet, dan wel grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer, dan wel personen in dienst van opdrachtnemer.

 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, onder welke benaming dan ook,

  1. Welke de opdrachtgever lijdt door of vanwege opdrachtnemer  ingeschakelde derden.

  2. Die direct of indirect gevolg is van de onjuistheid of onvolledigheid van de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie.

 7. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar(s) uit hoofde van de door de opdrachtnemer afgesloten verzekering(en) zal worden uitbetaald.

 8. Opdrachtnemer is nimmer gehouden de door opdrachtgever verstrekte informatie op juistheid te controleren.

 9. Opdrachten ter verkrijging van (verhaals-)informaties worden geacht rechtstreeks door de opdrachtgever aan derden te zijn verstrekt. Opdrachtnemer is vrij in de keuze van een informatiebureau. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie en de daaraan verbonden kosten zijn voor rekening en risico van opdrachtgever, waarbij nu reeds is uitgesloten dat die kosten niet verschuldigd zijn, indien de (verhaals)informatie niet die resultaten oplevert die opdrachtgever wenst.

4. Verplichtingen en aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Alle door opdrachtnemer in opdracht te verrichten werkzaamheden zullen steeds geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever.

 2. Opdrachtgever verklaart bevoegd te zijn tot het aangaan van overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede persoonlijk borg te staan voor de nakoming van de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

 3. Opdrachtgever is tegenover opdrachtnemer te allen tijde gehouden de kosten verbonden aan het voeren van een procedure of de tenuitvoerlegging van een titel te voldoen, ongeacht de resultaten daarvan.

 4. Indien opdrachtgever in een bij opdrachtnemer in behandeling gegeven incassovordering rechtstreeks gelden ontvangt, dient hij opdrachtnemer daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

 5. Opdrachtgever dient al dan niet op verzoek van opdrachtnemer al die informatie aan opdrachtnemer te verstrekken, die benodigd is voor de goede uitvoering van een verstrekte opdracht, waarbij opdrachtgever in staat voor de juistheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte informatie.

 6. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer onvoldoende informatie verstrekt en daarmede ondanks sommatie in gebreke blijft is opdrachtnemer bevoegd de nakoming van de op haar rustende verplichtingen voor rekening en risico van opdrachtgever op te schorten en blijft opdrachtgever jegens opdrachtnemer aansprakelijk voor de tot dat moment gemaakte kosten.

 7. Opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de door haar gemaakte fouten, onzorgvuldigheden en nalatigheden zelf te herstellen, ongedaan te maken, de prestaties te completeren en/of schade te verminderen.

 8. Alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor diens intern discreet gebruik. Opdrachtgever en diens medewerkers zullen deze gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, mededelen of publiceren tenzij wettelijke bepalingen of gerechtelijke uitspraak er toe leiden dat de gegevens aan derden ter beschikking moeten worden gesteld.

 9. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden voortkomend uit de overschrijding van het bepaalde onder 4.h. In voorkomend geval zal opdrachtgever de kosten van juridische bijstand in en buiten rechte, die opdrachtnemer terzake maakt, vergoeden.

5. Tarieven

1. Algemeen

  1. Door opdrachtnemer in offertes of verstrekte prijslijsten en foldermateriaal aan opdrachtgever verstrekte prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

  2. De door opdrachtnemer vermelde prijzen zijn gebaseerd op prijsbepalende factoren bij het sluiten van de overeenkomst. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen prijs te verhogen indien prijsbepalende factoren tijdens de looptijd van de overeenkomst dit rechtvaardigen.

  3. De opdrachtgever is gehouden alle kosten die niet op een schuldenaar kunnen c.q. mogen worden verhaald aan opdrachtnemer te vergoeden.

  4. Opdrachtnemer is gerechtigd in voorkomende gevallen een voorschot ter dekking van te maken kosten te vragen, welk verzoek in elk geval kan worden gedaan bij de aanvang van een procedure of door derden te maken kosten en waarop indien noodzakelijk een aanvulling kan worden verzocht.

  5. Opdrachtnemer is gerechtigd de voortgang van de behandeling te staken en de gesloten overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever niet op eerste verzoek van opdrachtnemer voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van diens betalings- en overige verplichtingen, waaronder begrepen een (aanvullend) voorschot.

  6. Indien opdrachtgever rechtstreeks gelden ontvangt van de schuldenaar ontslaat dit de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van de door opdrachtnemer gemaakte kosten inclusief de eventueel verschuldigde incassoprovisie.

  7. Bij aanvaarding van een voorstel tot betaling van de schuldenaar tegen finale kwijting is de opdrachtgever gehouden alle door opdrachtnemer gemaakte kosten te voldoen, inclusief de eventueel over het geïncasseerde bedrag verschuldigde incassoprovisie.

  8. In alle zaken waarin opdrachtnemer naar aanleiding van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht een dossier aanlegt en al de gegevens in haar administratie zijn verwerkt, is door de opdrachtgever aan opdrachtnemer een basisvergoeding verschuldigd van € 35,00.


2. Ambtelijke tarieven

  1. Voor het verrichten van een ambtshandeling zal in beginsel niet meer dan het schuldenaarstarief in rekening worden gebracht, mits in voorkomend geval de vereiste exploten in tweevoud, inhoudelijk correct en zonder nietigheden worden aangeleverd door de opdrachtgever.

  2. Ambtshandelingen die buiten de reguliere kantooruren dienen te worden verricht, worden gedaan tegen het daarvoor geldende schuldenaarstarief, vermeerderd met een opslag van 50% en verhoogd met de daarvoor gedane verschotten, ook als mocht blijken dat deze ambtshandelingen geen doorgang (kunnen) vinden.

  3. Voor ambtshandelingen die geen doorgang (kunnen) vinden, terwijl ter plaatse ter uitvoering van de ambtshandeling is aangetreden, is aan opdrachtnemer een bedrag verschuldigd gelijk aan de helft van het schuldenaarstarief met een minimum van € 35,00, verhoogd met de daarvoor gedane verschotten, vermeerderd met € 25,00 voor ieder kwartier dat de uitvoering ter plaatse heeft geduurd.

  4. Voor ambtshandelingen en werkzaamheden die naar het oordeel van opdrachtnemer bij exploot dienen plaats te vinden – waarvoor opdrachtgever opdracht verstrekt – en waaraan het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders geen schuldenaarstarief heeft verbonden, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een tarief verschuldigd gelijk aan het schuldenaarstarief dat naar het oordeel van opdrachtnemer aansluit bij de tarieven van de desbetreffende ambtshandelingen of werkzaamheden.

  5. Voor het concipiëren dan wel redigeren van exploten en processen-verbaal is opdrachtgever aan opdrachtnemer een bedrag ad € 100,00 per uur verschuldigd.

3. Niet-ambtelijke tarieven

  1. Opdrachtgevers, behoudens advocaten, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus, zijn aan opdrachtnemer een incassotarief verschuldigd voor de door opdrachtnemer verrichte incassowerkzaamheden over het geïncasseerde bedrag conform onderstaande staffel:
   tot en met     € 250,00 37,00
   tot en met     € 500,00 75,00
   tot en met     € 1.250,00 150,00
   tot en met     € 2.500,00 300,00
   tot en met     € 3.750,00 450,00
   tot en met     € 5.000,00 600,00
   tot en met     € 10.000,00 700,00
   tot en met     € 20.000,00 800,00
   tot en met     € 40.000,00 1.000,00
   tot en met     € 100.000,00 1.500,00
   tot en met     € 200.000,00 2.500,00
   tot en met     € 400.000,00 3.500,00
   tot en met     € 1.000.000,00 4.500,00
   meer dan       € 1.000.000,00 5.500,00

  2. Onder geïncasseerde gelden wordt mede verstaan rechtstreeks aan de opdrachtgever betaalde bedragen, het crediteren door opdrachtgever van ter incasso uit handen aan opdrachtnemer gegeven vorderingen, alsmede het treffen van schikkingen.

  3. Opdrachtnemer heeft voorts het recht het haar toekomende ingevolge dit artikel aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien opdrachtgever buiten opdrachtnemer om met de schuldenaar een regeling of schikking heeft getroffen, de opdracht tot incasso intrekt, of opdrachtnemer – ondanks rappel – zonder bericht laat of geen instructies meer verstrekt aan opdrachtnemer.

  4. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op eerste uitnodiging volledig en juiste gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn ter berekening van hetgeen opdrachtnemer uit deze hoofde toekomt. Bij gebreke van die mededeling is incassoprovisie verschuldigd over de gehele oorspronkelijke vordering die aan opdrachtnemer uit handen is gegeven.

  5. Voor werkzaamheden en/of kosten, welke niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden, waaronder in elk geval te verstaan werkzaamheden tot het voeren van onderhandelingen, het geven van (juridische) adviezen, de voorbereiding tot en het voeren van een gerechtelijke procedure, het voeren van besprekingen al of niet met opdrachtgever, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd ten bedrage van € 100,00 per uur. Indien deze werkzaamheden dienen plaats te vinden buiten de reguliere kantooruren bedraagt deze vergoeding € 150,00 per uur. Deze vergoeding is verschuldigd naast de onder a) vermelde incassoprovisie.

  6. In alle zaken waarin de incassowerkzaamheden niet tot het gewenste resultaat leiden is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een basisvergoeding verschuldigd van minimaal € 35,00 te verhogen met de tijdsduur a € 100,00 per uur die aan de zaak is besteed en de op het moment van beëindiging van de zaak betaalde verschotten.

  7. Aan advocaten, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus, hierna te noemen tussenpersonen, worden in voorkomende gevallen ten aanzien van de hierna vermelde werkzaamheden de volgende tarieven berekend:

   1. Terzake rolwerkzaamheden bij de rechtbank, afdeling kanton, is aan opdrachtnemer in zaken zonder tegenspraak verschuldigd de helft van het gemachtigde salaris en in zaken op tegenspraak een derde van het gemachtigde salaris, met een minimum van € 7,00 per rolcomparitie tot een maximum van € 200,00.

   2. Voor elke verrichting terzake van het voorbereiden en bijwonen van een comparitie van partijen, bezichtiging ter plaatse etcetera is aan opdrachtnemer verschuldigd een bedrag ad € 100,00 per uur.

   3. Bij de afdracht van geïncasseerde bedragen aan een tussenpersoon komt opdrachtnemer een vergoeding toe over het door opdrachtnemer ontvangen bedrag minus aan opdrachtnemer verschuldigde kosten, conform onderstaande staffel:

    over bedragen tot € 5000,00: 4% met een minimum van € 15,00;

    over het meerdere tot € 10.000,00: 3% over het meerdere: 1%.

   4. In alle zaken is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een basisvergoeding verschuldigd van minimaal € 35,00 te verhogen met de tijdsduur a € 100,00 per uur die aan de zaak is besteed en de op het moment van beëindiging van de zaak betaalde verschotten, waarbij hoort te worden aangetekend dat indien reeds op andere wijze dit bedrag in rekening wordt gebracht voor niet-ambtelijk tarieven, dit niet afzonderlijk in rekening wordt gebracht.

  8. Optreden als verzendende/ontvangende instantie als bedoeld in EG-verordening 1393/2007:

   Voor werkzaamheden, niet vallende onder de ambtshandelingen als gerechtsdeurwaarder (waar het schuldenaarstarief geldt) is opdrachtgever aan opdrachtnemer een bedrag van € 100,00 per te verzenden of ontvangen exploot  verschuldigd. In dit bedrag is o.m. begrepen het ontvangen, het invullen en verzenden van de voorgeschreven formulieren, telefonisch overleg, eventueel met het buitenland etc. Indien deze werkzaamheden, derhalve buiten de ambtshandeling op zich, meer tijd vergen dan een uur, zal voor ieder kwartier na het eerste uur € 25,00 extra aan opdrachtgever worden berekend.

6. Reclames

 1. Reclames met betrekking tot door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, verleende diensten of verstrekte gegevens dienen door de opdrachtgever schriftelijk, per aangetekende brief, aan opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden zijn verricht, de diensten zijn verleend of de gegevens zijn verstrekt, het versturen van de (deel-)facturen daaronder begrepen.

 2. Binnen een jaar na het moment waarop de hiervoor onder a) bedoelde termijn een aanvang neemt met uitdrukkelijke ingebrekestelling dient een reclame te worden gevolgd door een procedure bij de bevoegde instantie of rechter, tenzij opdrachtnemer en opdrachtgever voor de afloop van die termijn overeenstemming hebben bereikt.

 3. Bij gebreke van een tijdige en deugdelijke reclame en/of een tijdige procedure als bedoeld onder b) zal iedere actie tegen opdrachtnemer vervallen c.q. niet ontvankelijk zijn, behoudens aantoonbare en door opdrachtgever aan te tonen overmacht, welke opdrachtgever heeft verhinderd tijdig reclame c.q. een procedure aanhangig te maken.

7. Betalingen

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden door middel van storting of overmaking op een door opdrachtnemer aan te geven bankrekening binnen 14 dagen na de factuurdatum. De door de bank aangegeven valutadag is bepalend voor de betalingsdatum.

 2. Er bestaat over en weer een verrekeningsbevoegdheid indien de wederzijdse vorderingen op eenvoudige wijze zijn vast te stellen. Dat geldt met name voor de afdracht van voor de opdrachtgever c.q. diens cliënt(e), geïncasseerde gelden enerzijds, de contractuele provisie, geleverde diensten, doorberekende kosten van derden, dossier- en behandelingskosten anderzijds.

 3. Ten aanzien van andere posten bestaat over en weer geen verrekeningsbevoegdheid. Partijen zijn echter gerechtigd hetgeen zij voor de ander onder zich hebben, dan wel verschuldigd zijn, onder zich toe houden dan wel betaling op te schorten totdat de ander genoegzame zekerheid heeft gesteld voor betaling van het verschuldigde.

 4. De opdrachtgever is van rechtswege in verzuim indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de onder a) vermelde termijn, hetgeen tot gevolg heeft dat de opdrachtgever vanaf de vervaldatum een rente van 1% per maand verschuldigd is over het openstaande bedrag en een gedeelte van een maand voor een hele wordt gerekend.

 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle voor de incasso te maken kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigde bedrag met een minimum van € 35,00.

8. Geschillen

Alle geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit, met betrekking tot of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, zullen naar Nederlands recht worden beslist door de daartoe bevoegde rechter van het arrondissement waar opdrachtnemer gevestigd is, behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

9. Slotbepalingen

 1. De bedragen genoemd in deze algemene voorwaarden kunnen worden aangepast indien prijsbepalende factoren daartoe noodzaken. Bij wijziging van die bedragen zal dit aan de opdrachtgever worden gemeld. Zolang daarvan geen melding heeft plaatsgevonden blijven de tarieven gehandhaafd.

 2. De bedragen verschuldigd ingevolge het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarder worden jaarlijks aangepast conform de daarvoor in dat besluit geldende normen en zijn door opdrachtgever verschuldigd zonder nadere opgave daarvan.

 3. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar.

 4. Wijzigingen en/of aanvullingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen niet eerder bindend dan na nieuwe deponering bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar en indien duidelijk is of kan worden gemaakt dat de opdrachtgever van deze wijzing en/of aanvulling kennis heeft kunnen verkrijgen.Den Helder, 2019.

Contactgegevens

Vermeer Gerechtsdeurwaarders

Middenweg 166a
1782 BL Den Helder

Postbus 15
1780 AA Den Helder

T 0223 62 71 41
E info@deurwaardervermeer.nl